You are currently viewing 又有見證🌈又有見證🌈又有見證🌈

又有見證🌈又有見證🌈又有見證🌈

又有見證🌈又有見證🌈又有見證🌈

BNI、BNFC見證:  加入BNFC 一個月,經BNFC會員Sandy引蔫,《味道研究所》產品昨晚有機會上傳媒都介紹過嘅「獅生活」直播台做直播帶貨。  本來,只係諗住能夠讓品牌曝下光已經好好嘅心態去合作。點知,一埸直播2個鐘頭,賣咗成千幾支😱 做咗四萬幾蚊營業額,真係估唔到幾十蚊一支調味料一場直播可以賣咁多,超乎預期。  再次多謝BNI、BNFC、Sandy。

發佈留言